Bài tập môn Toán lớp 2

Thứ bảy - 14/03/2020 21:29
Môn Toán
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Bài 1 Thừa số thứ nhất là 4, Thừa số thứ hai là 6. Tích là:
 1. 16
 B. 28          C. 24          D. 27
Bài 2: Dãy số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:
     A. 83; 38; 78; 59; 17                                C.83; 59; 52; 38; 27
     B.  17; 59; 37; 78; 83                               D. 17; 38;  55; 78; 83
Bài 3.          3 x 7 + 17    …….              4 x 7 + 17  Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
 1.  >
 B.   =       C. Không có dấu nào          D.  <
Bài 4:  95cm   =................. ....  Số cần điền vào chỗ chấm là:
A .5 dm 9cm  B. 9dm5 cm       C. 8dm5cm          D. 10dm
Bài 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) Thứ tư tuần trước là ngày 10 tháng 12. Thứ  ba tuần này là ngày ......                                                
A .14  B. 15       C. 16          D. 17 
Bài 6: Lan có 39 bông hoa. Hồng có 45 bông hoa. Hỏi Hồng có nhiều hơn Lan bao  nhiêu bông hoa?
 1. 6 bông hoa
 B. 16 bông hoa       C. 7 bông hoa      D. 84  bông hoa

PHẦN II: TỰ LUẬN:
Bài 1. Tính:
3 x 4 + 37 =
                =
4 x 8 – 9 =
               =
23  + 67 =
              =
75  - 58 =
              =

Bài 2: Tìm x:
 1.    x  -  22  =  48 - 16                                             x  +  26  =  81 -  17
Bài 3: Tính:
4 kg  x  4  + 4kg =........................                    4 x 8 – 19   =......................
Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 9 thùng rau, mỗi thùng có 4 kg. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu kg rau?
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Môn toán
A.Trắc nghiệm
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Câu 1. Tìm x, biết: x + 15 = 48
a)  x = 63                                 b) x = 33
Câu 2. Tìm y, biết: 23 - y = 23
 a)  y = 0                                 b)  y = 46
Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là:
  a) 98                   b) 99                      c) 10
Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của dãy tính     27 + 48 – 35 = .....
A. 30               B. 35                  C. 90                     D. 38
Câu 2:   Tìm x biết       x + 25 = 49. giá trị của x là
A. x = 74                      B. x = 24                    C. x = 14                   D. x = 25
Câu 3: Số 21 thêm bao nhiêu để được 46?
        A.  67                B. 25               C. 21             D. 22
Câu 3: Số nào thêm 38 để được 100?
       A. 72                B. 52                  C. 62                           D. 138
Câu 4: 50 cm + 5 dm = ?
       A. 55 cm                    B. 100 cm                 C. 55 dm
B. Làm các bài tập sau:
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
  ...  5 = 15                   3  ... = 24                4 ... = 16         ...  5 = 15           3  ... = 24               
  ...  9 = 18                   3  ... = 18               ...  3 = 27          4 ... = 12           ...  3 = 30
   4 ... = 24                   5  ... = 40                ... 5 = 45           ... 5 = 35          5   ... = 20             
  ...  9 = 36                  3  ... = 15                4 ... = 28             3 x ….= 21         5 x…..= 30    
Bài 2: Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau:
 a. 9 ,  12 , 16 , ... , ... , ...                                                     c. 8 , 10 , 12 , ... , ... , ...
b. 15 , 20 , 25 , ... , ... , ...                                                   d. 16 , 20 , 24 , ... , ... , ...


Bài 3: Tính
a. 5  8 – 11=.............       b. 3  8 + 23 =...................      c. 42 - 3  9 =........................
                    =...............                          =....................                                       =........................
d. 19 + 4 7=..................   e. 2 7 + 5 7 =...............      g. 5 9 - 4 9 =......................
                    =...............                          =....................                                       =........................
Bài 4: Mỗi túi gạo cân nặng 5 kg. Hỏi 9 túi gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki -lô gam?
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Người ta cắt một sợi dây được 7 đoạn dài bằng nhau, mỗi đoạn dài 4 dm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu đề-xi- mét?
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6Viết các số:
           a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:.............
              b. Số tròn chục lớn hơn 20 và nhỏ hơn 90 là:........................................................
           c. Các số có hai chữ số giống nhau:...........................................................................
           d.  Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là:.......
Bài 7: Số?
18


                       + 25                            + 18                   + 5                           + 17
27


                          + 8                         + 29                    + 16               +  23

Bài 12: Tổng của hai số là 89, số hạng thứ nhất là 54. Số hạng thứ hai là..........................
ĐỀ 3


Toán
 1. Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1. Kết quả của phép tính:  3  x 7 – 6  là:
    A. 5                              B. 10                       C. 15                                D. 16
Câu 2. Cho phép tính: 5 x  2 = 10. Số 10 là:
 1. Hiệu                         B. Tích                 C. Tổng                     D. Thương
Câu 3.  Cho  x   - 14 = 26 Vậy  x là:
    A.12                     B.30                           C.40                      D. 50     
 Câu 4. Lớp 2A có 9 nhóm học sinh, mỗi nhóm có 5học sinh. Vậy lớp 2A có số học sinh là:
    A. 14                              B. 24                      C. 40                                D. 45
Câu 5. Mỗi học sinh giỏi nhận được 3 cây bút. Vậy 9 học sinh giỏi nhận được số cây bút là:
    A. 27 cây bút                             B. 3 cây bút                           C. 1 cây bút         D. 9 cây  bút
Câu 6: Biết tổng của số trừ và hiệu là 87. Số bị trừ là:
     A. 0                       B. 1                      C. 87                        D. 78
Câu 7: Thứ ba tuần này là ngày 5 tháng 4 , thứ ba tuần sau là ngày ……. tháng 4.
 1. Tự luận
Bài 1: Tính.
 5 x 7 = …………                        4 x 5 = ……                       3 x 9 = ……..
4 x 8 = …………                         3 x 5 = ……                       3 x 6 = ……..
Bài 2: Thực hiện tính:                                                    
 1. 2 x 7 + 3 = …………..                   b) 4 x 7 – 2 = ………….         c) 4 x 5 – 2 =
Bài 3: Số?
3
3
         x  9                  +15                                                     x 8             - 18


            x  10              - 6                                       
3
2
                 x  7                   +31
Bài 4: Một con thỏ có 4 cái chân. Hỏi 7 con thỏ có mấy cái chân?
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Mỗi hộp có 5 gói kẹo. Hỏi 8 hộp có bao nhiêu gói kẹo?
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Viết các tích sau dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau.
a) 3 x 2 + 3 x 4 =..........................................................................................................................
             = ………………………………………………………………………………….
b) 2 x 5 + 2 x 2 =.........................................................................................................................
             = ………………………………………………………………………………….
MÔN TOÁN
 I : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng.                                 
Câu 1: Phép nhân 4 x 5 được viết thành phép cộng là:
A. 5 + 5 + 5 + 5                       B. 4 + 4 + 4 + 4                           C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4                         
Câu 2: 3 được lấy 4 lần là :
A. 3x 4                                B. 4 x 3                         C. 3 + 4
Câu 3: Tích của 2 và 5 là:
A. 2 x 5                               B. 32+ 5                         C . 5 - 2
Câu 4: 7 giờ tối còn gọi là:
A. 7 giờ                        B. 17 giờ                  C. 19 giờ
Câu 5: Hình bên có .... hình tam giác;  .......hình tứ giác
                                             Câu 6: 4 x 3 + 4  được viết thành phép nhân là :
A.  4 x 4                                 B. 4 x 3                               C. 4 x5                 
II. Phần tự luận
Bài 1 : Ghi kết quả tính
3 x 6 =                      4 x 7 =                       2 x 8 =                4 x 6 =
5 x 9 =                      4 x 5 =                       3 x 4 =               2 x 10 =
Bài 2: Tính:
a) 4 x 8 – 17 =..............   b) 3 x 6 + 54 = ..............                c) 5 x 7 – 29 =.................... 
                        = .............                        =  .............                                      = ......... ……                       
Bài 3: Lớp 2A có 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2Acó bao nhiêu bạn?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Một mảnh vải dài 91cm. Người ta cắt đi 4dm 6cm. Hỏi mảnh vải còn lại dài
bao nhiêu xăng – ti – mét?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…
ĐỀ 5
MÔN TOÁN
 1. Nối phép tính với kết quả đúng:Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng
2. Các số chẵn nào dưới đây được xếp theo thứ tự tăng dần:
a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20
b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
c) 2, 4; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20
3. Các số lẻ nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé dần:
a) 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3
b) 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3
c) 27; 25; 21; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 5; 3;1
4. Điền số:5. Mỗi chiếc bàn có 4 cái chân. Hỏi 6 cái bàn có bao nhiêu cái chân bàn?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
4  x  5  +  6 …..  4  x  6
5  x  4  -  6  …..  5  x  4
3  x  6  +  3 ….. 3  x  7


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay21
 • Tháng hiện tại11,237
 • Tổng lượt truy cập144,086
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây