Bài tập Tiếng Anh Lớp 2

Thứ ba - 24/03/2020 21:39
Bài tập Tiếng Anh Lớp 2
 Review 1-5
   1
    -      
   2    -      
  3  -     

 
U1 Task 1: Nhìn tranh và viết theo mẫu:


1.It’s …………………………….
   I’m……………………..……...
2.It’s …………………………….
   I’m…………………..………...
3.It’s …………………………….
   I’m…………………..………...
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Trời nắng. Con thấy nóng.                  =>………………………………………….
 2. Trời mưa. Con ướt.                             =>………………………………………….
 3. Trời tuyết. Con lạnh.                           =>…………………………………………
 4. Nhanh lên nào!                                    =>…………………………………………
Task 3: Điền từ
 1. Hu…….. up! It’s ra……………….                3. It’s s…………I’m h………..
 2. It’s sn……………I’m c………….                 4. It’s ra………I’m  w………..
U2 Task 1: Nhìn tranh và viết
chicken
noodles
 soup
 
 1. I’m hungry
Have some __________.
Mmm.It’s good
 1. I’m………………….
Have ……………….
Mmm. It’s………….
 1. I’m………………….
Have ……………….
Mmm. It’s………….


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Con đói bụng.                                   =>…………………………………………
 2. Có ít cháo(canh).                              =>…………………………………………
 3. Mmm.Nó ngon quá.                         =>…………………………………………
 4. Có ít thịt gà.                                       =>…………………………………………
 5. Có ít mì.                                             =>………………………………………...
Task 3: Điền từ
 1. I’m hu…..ry. Have some ch………...            3.I’m hu………ry. Have some s………
 2. I’m hu……ry. Have some no……….                        4. Mmm. It’s g………
U3 Task 1: Nhìn tranh và viết
1         
 2                 
3
 
1.That’s my…………. 

   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
2.That’s my…………. 
   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
3.That’s my…………. 
   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Đó là chăn của mình.                          =>…………………………………………..
 2. Không. Nó là gối của mình                 =>………………………………………….
 3. Giữ yên lặng nào!                               =>………………………………………….
 4. Đó là gấu của mình                             =>…………………………………………..
 5. Không Nó là chăn của mình               =>…………………………………………..
Task 3: Điền từ
 1. That’s my p…………..No, It’s my p……………
 2. That’s my bl………….No, It’s my bl……………..
 3. That’s my be…………No, It’s my be…………….
 4. Be q…………!
U4
……. light. Stop!                 
…….. light. Go!

Task 1.Nhìn tranh và viết
.She’s a……….                                       …….’s a……….
He’s a……………                                    …….’s a………..
……..’s a………..                                      ……….’s a……….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Đèn xanh. Đi                         =>…………………………………
 2. Đèn đỏ. Dừng lại.                 =>…………………………………
 3. Cô ấy là bác sĩ                       =>………………………………….
 4. Anh ấy là cảnh sát                =>………………………………….
 5. Cô ấy là nông dân                =>………………………………….
 6. Anh ấy là bác sĩ                    =>………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. Red li……..St….!                             4. Green li……….G….!
 2. She’s a do………                             5. He’s a po………of…….
 3. He’s a fa………..                              6.She’s a fa………….U5 Task 1: Nhìn tranh viết theo mẫu
1.I want ………..         2. I ………………….        3.    I………………   
No, Benny. Not ……...                    No, Benny. Not ……...        No, Benny.Not…………...
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Con muốn ăn kem.                                       =>……………………………………..
 2. Con muốn ăn kẹo.                                        =>…………………………………….
 3. Không, Benny. Không phải hôm nay.       =>…………………………………….
 4. Con muốn ăn khoai tây.                              =>…………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. I want ic…………………   2. I want ch………               3. I want ca……….
U6 Task 1: Nhìn và viết
                                                             
Play …….. me                                  Play ………………..            Play………………..
Ok. Let’s ……….                             Ok. Let’s…………..             Ok. Let’s………….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Chơi cùng với mình.                        =>…………………………………
 2. Được. Cùng chơi xích đu nào.        =>…………………………………
 3. Được. Cùng chơi chạy nào.            =>…………………………………
 4. Được. Cùng chơi cầu trượt.             =>…………………………………
Task 3: Điền từ
Play …….. me                                  Play ………………..            Play………………..
Ok. Let’s sw……….                        Ok. Let’s r…………..          Ok. Let’sl………….


U7 Task 1
2
 1.Hey. Daddy’s home

   He’s my daddy.
2. Hey……….’s home
1
   She’s …………………

3.Hey…………’s home
3
  She’s…………………..

4
4.Hey……………’s home

  He’s…………………….Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Kìa! Bố đã về. Ông ấy là bố tôi                      =>…………………………………
 2. Kìa!Mẹ đã về. Bà ấy là mẹ tôi                        =>…………………………………
 3. Kìa! Chị gái đã về. Cô ấy là chị tôi.               =>………………………………….
 4. Kìa! Anh trai đã về. Anh ấy là anh tôi.           =>………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. She’s my s……………..                     4. He’s my br……………….
 2. She’s my m……………                     5. He’s my d……………….
 3. Dad….’s h……..e.                              6. Mo……’s h………e.
U8
Task 1: Nhìn và viết
Dinner’s ready
Yum. I like ……….
Yuck. I don’t like ……….
Dinner’s ……………
Yum. I … ……………...
Yuck. I don’t  ………….
Dinner’s …………...
Yum. I  …………..…..
Yuck. I don’t ……….
Dinner’s …………...
Yum. I  …………..…..
Yuck. I don’t ………


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Bữa tối đã sẵn sàng                             =>…………………………………………
 2. Ngon. Con thích ăn thịt                      =>…………………………………………
 3. Eo. Con không thích ăn cá                  =>…………………………………………
 4. Ngon. Con thích ăn bánh mì               =>…………………………………………
 5. Eo. Con không thích ăn cơm              =>…………………………………………
U9 Task 1: Nhìn và viết

Where’s the …………?
Here it is
 

Where’s ……………?
Here………………….


Where’s ……………?
Here………………….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Khăn tắm ở đâu? Nó ở đây.    =>…………………………………………………
 2. Dầu gội ở đâu? Nó ở đây.       =>…………………………………………………
 3. Xà bông ở đâu? Nó ở đây.      =>…………………………………………………
Task 3: Điền từ
1.Where’s the s…………?                 2. Where’s ….. sh……..?       3. Where… …….. t……?
H…… it is.                                          Here…… ……….                  H……………………….

U10
Task 1: Nhìn và viết
Look at the……………………
Goodnight, Mommy
Good ……………………

Look………………………………
Good……………, Mommy
Good ……………………

……………………
G…………………., Mommy
G……………………


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Nhìn vào mặt trăng                 =>………………………………………………
 2. Nhìn vào bầu trời                    =>………………………………………………
 3. Nhìn vào những ngôi sao        =>………………………………………………
 4. Chúc mẹ ngủ ngon                  =>………………………………………………
Task 3: Điền từ
 1. Look at the st………………              3. Look at the s…………………
 2. Look at the m………………              4. G……………., Mommy.
 Review 1-5
   1     -      
   2    -      
  3  -     

 
U1 Task 1: Nhìn tranh và viết theo mẫu:


1.It’s …………………………….
   I’m……………………..……...
2.It’s …………………………….
   I’m…………………..………...
3.It’s …………………………….
   I’m…………………..………...
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Trời nắng. Con thấy nóng.                  =>………………………………………….
 2. Trời mưa. Con ướt.                             =>………………………………………….
 3. Trời tuyết. Con lạnh.                           =>…………………………………………
 4. Nhanh lên nào!                                    =>…………………………………………
Task 3: Điền từ
 1. Hu…….. up! It’s ra……………….                3. It’s s…………I’m h………..
 2. It’s sn……………I’m c………….                 4. It’s ra………I’m  w………..
U2 Task 1: Nhìn tranh và viết
chicken
noodles
 soup
 
 1. I’m hungry
Have some __________.
Mmm.It’s good
 1. I’m………………….
Have ……………….
Mmm. It’s………….
 1. I’m………………….
Have ……………….
Mmm. It’s………….


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Con đói bụng.                                   =>…………………………………………
 2. Có ít cháo(canh).                              =>…………………………………………
 3. Mmm.Nó ngon quá.                         =>…………………………………………
 4. Có ít thịt gà.                                       =>…………………………………………
 5. Có ít mì.                                             =>………………………………………...
Task 3: Điền từ
 1. I’m hu…..ry. Have some ch………...            3.I’m hu………ry. Have some s………
 2. I’m hu……ry. Have some no……….                        4. Mmm. It’s g………
U3 Task 1: Nhìn tranh và viết
1         
 2                 
3
 
1.That’s my…………. 

   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
2.That’s my…………. 
   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
3.That’s my…………. 
   No. It’s my ………..
   Shhh. Be…………!
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Đó là chăn của mình.                          =>…………………………………………..
 2. Không. Nó là gối của mình                 =>………………………………………….
 3. Giữ yên lặng nào!                               =>………………………………………….
 4. Đó là gấu của mình                             =>…………………………………………..
 5. Không Nó là chăn của mình               =>…………………………………………..
Task 3: Điền từ
 1. That’s my p…………..No, It’s my p……………
 2. That’s my bl………….No, It’s my bl……………..
 3. That’s my be…………No, It’s my be…………….
 4. Be q…………!
U4
……. light. Stop!                 
…….. light. Go!

Task 1.Nhìn tranh và viết
.She’s a……….                                       …….’s a……….
He’s a……………                                    …….’s a………..
……..’s a………..                                      ……….’s a……….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Đèn xanh. Đi                         =>…………………………………
 2. Đèn đỏ. Dừng lại.                 =>…………………………………
 3. Cô ấy là bác sĩ                       =>………………………………….
 4. Anh ấy là cảnh sát                =>………………………………….
 5. Cô ấy là nông dân                =>………………………………….
 6. Anh ấy là bác sĩ                    =>………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. Red li……..St….!                             4. Green li……….G….!
 2. She’s a do………                             5. He’s a po………of…….
 3. He’s a fa………..                              6.She’s a fa………….U5 Task 1: Nhìn tranh viết theo mẫu
1.I want ………..         2. I ………………….        3.    I………………   
No, Benny. Not ……...                    No, Benny. Not ……...        No, Benny.Not…………...
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Con muốn ăn kem.                                       =>……………………………………..
 2. Con muốn ăn kẹo.                                        =>…………………………………….
 3. Không, Benny. Không phải hôm nay.       =>…………………………………….
 4. Con muốn ăn khoai tây.                              =>…………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. I want ic…………………   2. I want ch………               3. I want ca……….
U6 Task 1: Nhìn và viết
                                                             
Play …….. me                                  Play ………………..            Play………………..
Ok. Let’s ……….                             Ok. Let’s…………..             Ok. Let’s………….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Chơi cùng với mình.                        =>…………………………………
 2. Được. Cùng chơi xích đu nào.        =>…………………………………
 3. Được. Cùng chơi chạy nào.            =>…………………………………
 4. Được. Cùng chơi cầu trượt.             =>…………………………………
Task 3: Điền từ
Play …….. me                                  Play ………………..            Play………………..
Ok. Let’s sw……….                        Ok. Let’s r…………..          Ok. Let’sl………….


U7 Task 1
2
 1.Hey. Daddy’s home

   He’s my daddy.
2. Hey……….’s home
1
   She’s …………………

3.Hey…………’s home
3
  She’s…………………..

4
4.Hey……………’s home

  He’s…………………….Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Kìa! Bố đã về. Ông ấy là bố tôi                      =>…………………………………
 2. Kìa!Mẹ đã về. Bà ấy là mẹ tôi                        =>…………………………………
 3. Kìa! Chị gái đã về. Cô ấy là chị tôi.               =>………………………………….
 4. Kìa! Anh trai đã về. Anh ấy là anh tôi.           =>………………………………….
Task 3: Điền từ
 1. She’s my s……………..                     4. He’s my br……………….
 2. She’s my m……………                     5. He’s my d……………….
 3. Dad….’s h……..e.                              6. Mo……’s h………e.
U8
Task 1: Nhìn và viết
Dinner’s ready
Yum. I like ……….
Yuck. I don’t like ……….
Dinner’s ……………
Yum. I … ……………...
Yuck. I don’t  ………….
Dinner’s …………...
Yum. I  …………..…..
Yuck. I don’t ……….
Dinner’s …………...
Yum. I  …………..…..
Yuck. I don’t ………


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Bữa tối đã sẵn sàng                             =>…………………………………………
 2. Ngon. Con thích ăn thịt                      =>…………………………………………
 3. Eo. Con không thích ăn cá                  =>…………………………………………
 4. Ngon. Con thích ăn bánh mì               =>…………………………………………
 5. Eo. Con không thích ăn cơm              =>…………………………………………
U9 Task 1: Nhìn và viết

Where’s the …………?
Here it is
 

Where’s ……………?
Here………………….


Where’s ……………?
Here………………….
Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Khăn tắm ở đâu? Nó ở đây.    =>…………………………………………………
 2. Dầu gội ở đâu? Nó ở đây.       =>…………………………………………………
 3. Xà bông ở đâu? Nó ở đây.      =>…………………………………………………
Task 3: Điền từ
1.Where’s the s…………?                 2. Where’s ….. sh……..?       3. Where… …….. t……?
H…… it is.                                          Here…… ……….                  H……………………….

U10
Task 1: Nhìn và viết
Look at the……………………
Goodnight, Mommy
Good ……………………

Look………………………………
Good……………, Mommy
Good ……………………

……………………
G…………………., Mommy
G……………………


Task 2: Viết sang tiếng Anh
 1. Nhìn vào mặt trăng                 =>………………………………………………
 2. Nhìn vào bầu trời                    =>………………………………………………
 3. Nhìn vào những ngôi sao        =>………………………………………………
 4. Chúc mẹ ngủ ngon                  =>………………………………………………
Task 3: Điền từ
 1. Look at the st………………              3. Look at the s…………………
 2. Look at the m………………              4. G……………., Mommy.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay35
 • Tháng hiện tại136
 • Tổng lượt truy cập144,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây