Bài tập môn Toán lớp 2 đợt 2

Thứ ba - 24/03/2020 20:58
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

37 + 18            71 – 59           29 + 8               53 – 5           76 – 34           97 – 38
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tìm X
 1. X – 21 = 33 – 21                                         45 + x = 90       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 1. 65 – X = 48 + 17                                            28 + x = 100                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)X + 25 = 100 – 25                                              x – 5 = 37
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3.Viết các tổng sau thành phép nhân :

5+5+5+5+5 =
3 + 3 + 3 + 3=
4 + 4 + 4 =
2 + 2 + 2 + 2 =

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số 2 4 3 4 3 5 3 4 2
Thừa số 2 3 5 6 7 9 9 4 7
Tích                  
Bài 5.
 1.  Một hộp có 5 viên bi. Hỏi 7 hộp như vậy có bao nhiêu viên bi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Năm nay ông 61 tuổi, bố kém ông 27 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
1,Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về gia đình của em.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2, Viết đoạn văn ngắn 3-5 câu kể về cô giáo cũ của em.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

ĐỀ 2


Bài 1. Đặt tính rồi tính:
32 + 19            71 – 54           29 + 9                63 – 5           56 – 34           67 – 35
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2.Tìm x:
a) x - 55 = 45                                                   x + 49 = 90
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)  28 + x = 100                                               64 - x = 25
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1.   X – 25 = 33 – 25                                        100 – x = 45
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Bài 4:
a)Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) Một hộp có 9 viên bi. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu viên bi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 12 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Bài 6: Điền dấu thích hợp vào ô trống (>, <, =)
a. 40 + 8 ...8 + 40
b. 24 – 3.... 19 – 9

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

1. Đặt 3 câu theo mẫu: Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


2. Viết tiếp vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn tự giới thiệu:
Tôi tên là .........................................................................Hiện nay, tôi là học sinh lớp .............. Trường Tiểu học ............... Sở thích của tôi là............................................................... Tôi rất muốn được làm quen với các bạn.
3. Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về gia đình của em.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4..Viết 3-5câu nói về một truờng hợp cảm on (hoặc xin lỗi) của em.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Gợi ý: Một nguời bạn (hoặc người lớn tuổi, em nhỏ) đã giúp em việc gì? Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời cảm ơn nguời đó ra sao?
Hoặc: Em đã vô tình làm việc gì phiền lòng một nguời bạn (hoạc người lớn tuổi, em nhỏ)? Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời xin lỗi người đó ra sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 3
 1. Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thự hiện đúng theo yêu cầu
Câu 1. Tích của 2 và 4 là:
A.6                              B. 7                             C.8                              D.9

Câu 2. Cho 25 + 17 + 7 = …….? Số cần điền vào chỗ chấm la:
A.39                            B.38                C.49                D. 59

Câu 3: 2dm x 3 =……cm?
 1. 6dm                      B. 6cm                                    D. 60cm                     D. 60
Câu 4: Trong phép nhân: 3 x 5 = 15, 5 được gọi là:
 1. Tổng                     B. Thừa số                 C. Số hạng                 D. Tích
Câu 5: Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 6 bàn có tất cả bao nhiêu bạn?
Đáp số của bài toán là:
 1. 12 bạn                  C. 8 bạn                     D. 10 bạn                   C. 4 bạn
II. Tự luận:
Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:
a)   2 + 2 + 2 = ……………………………………………………………………………………………………………………………..
b)  3 + 3 + 3 + 3 = ………………………………………………………………………………………………………………………..
c)  5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:
 1. 5 x 4 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. 6 x 7 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1.  7 x 5 = ………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. 3 x 2 = ………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Số?
 1. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 3 x ……                              b) 8 +8 + 8 + 8 = ……. X 4
c)6 + 6 + 6+ 6+ 6            = 6 x ……                            d) 17 + 17 + 17 = 17 x …….
Bài 4: Tính.
 1. 7cm x 2 = ……………                                            b) 4l x 4 = ………………..
C)  2 kg x 3 = ……………..                                            d) 3cm x 5= ………………
Bài 5: Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 6 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 BỐN MÙA
 1. ĐỌC HIỂU
Em hãy đọc bài “ Chuyện Bốn mùa” trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 4 rồi trả lời câu hỏi:
Câu 1: Theo lời của nàng  tiên Đông, mùa xuân có gì hay?
 1. Chị làm vườn bưởi chín vàng, có đêm trằng rằm rước đền.
 2. Chị về, vườn nào cũng đâm chồi nẩy lộc.
 3. Chị làm bập bùng bếp lửa nhà sàn, giấc ngủ ấm trong chăn.
 4. Chị làm cây vườn đơm trái ngọt, hoa thơm.
Câu 2:  Theo lời của bà Đất thì mùa nào là mùa có ích?
 1. Tất cả 4 mùa             B. Mùa Đông                        C. Mùa Hạ                 D. Mùa Thu
Câu 3: Theo em, những dấu hiệu sau nói đến mùa nào?
Thời tiết se lạnh, trời cao trong xanh, hoa cúc vàng, hoa cốm mới, mùa tựu trường của học sinh
 1. Mùa Xuân                  B. Mùa Đông                        C. Mùa Hạ                 D. Mùa Thu
Câu 4. Theo em, những dấu hiệu sau nói đến mùa nào?
Cây cối đâm chồi nẩy lộc, mưa phùn, bánh chưng, chúc tết, mừng tuổi, mầm non chồi biếc.
 1. Mùa Xuân                  B. Mùa Đông                        C. Mùa Hạ                 D. Mùa Thu
Em hãy đọc bài “Lá thư nhầm địa chỉ: trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 7 rồi trả lời câu hỏi:
Câu 5: Mai đang giúp mẹ treo tranh tết thì có điều gì xảy ra?
 1. Bác đưa thư tới nhờ Mai nhận hộ thư cho bác hang xóm.
 2. Bác đưa thư tới và đưa cho Mai một bức thư.
 3. Có người tới thăm và tặng Mai một cành đào
 4. Bố Mai đi làm về.
Câu 6: Tại sao lá thư lại khiến Mai ngạc nhiên?
 1. Vì lá thư không đề tên người gửi               C. Vì Mai không nghĩ có người gửi cho mình
 2. Vì lá thư không có thư.                                            D. Vì lá thư có người tên Tường
Câu 7: Mai đã cầm lá thư và hỏi mẹ điều gì?
 1. Mẹ ơi, có 1 lá thư gửi cho nhà mình này   C. Mẹ ơi, lá thư này có phải gửi cho mẹ không ?
 2. Mẹ ơi, mẹ có biết ai tên Tường không?                D. Mẹ ơi, nhà mình có ai tên Tường không?
Câu 8: Sau khi xem thư mẹ Mai đã kết luận gì?
 1. Đây đúng là lá thư gửi cho nhà mình.                   B. Lá thư đã ghi nhầm địa chỉ
C. Đây là lá thư gửi cho bác của Mai.                   D. Lá thư là của người hàng xóm
II. LUYỆN TẬP
      a) Điền l hoặc n vào chỗ trống
Đồng chiêm phả……ắng…….ên không.                          Gió…..âng tiếng hát chói chang
Cánh cồ dẫn gió qua thung …….úa vàng.                                    …..ong ……anh…..ưỡi hái…..iếm ngang chân trời.
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng:
- Lí le               - số le                       - loang lô                   - lô vốn

ĐỀ 4
I, Trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Trong phép tính 3 x 5, số 15 được gọi là:
A, Thừa số                 B, Số hạng                             C, Tổng                      D, Tích
Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 X 9 là:
A, 35                          B, 40                                       C, 45                                        D, 50
Câu 3. Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?
A, 20 học sin     B, 14 học sinh         C, 30 học sinh             D, 40 học sinh
Câu 4: Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích là:
A, 4 x4                       B, 4 x5                       C, 4 x 6                                              D, 6 x4
Câu 5. Cho dãy phép tính 3 x…….+24 = 45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A, 6                             B, 7                                         C, 18                                       D, 19
II. Tự luận.
Bài 1. Tính:

          a, 3 x 7 + 17 = ……………………..
                  = ………………………..
 
 1.  2 x5 x 2  = ……………………..
                           = ………………………..
c, 4 x 9 - 12 = ……………………..
                    = ………………………..
 
d, 3 x 2 x 4    = ……………………..
                     = ………………………..
Bài 2: Số?
 1. 3 x ……. = 12                 
 2. ……x 2 = 18                      
 3.  4 x ….. = 16                        
d)  ……x 5 = 35
e,   ….x 10 = 20                   
g) 3 x ……=18                      
h) 5 x ……= 20                       
i) 3 x ….. = 27
Bài 3. Tính
 
 1. 4 x 4 + 17 = ………………
                  = ………………..
 1. 8 x 3 + 26 = ………………
                  = ………………..
 
 1. 2 x 9 – 9   = ………………
                  = ………………..
 1. 4 x 3 + 42 = ………………
                  = ………………..
 
 1. 4cm x7 + 12cm = ………………
                            = ………………..
 1. 3kg x 9 – 15kg  = ………………
                           = ………………..
Bài 4. Không tính kết quả, hãy điền dấu “>,<” hoặc “=” thích hợp vào ô trống:
 
 
a, 4 x 5             4 + 4 + 4 + 4 +4                             b)   6 + 6 + 6 + 6               6 x 4
       
   
 
 
                                               
 

c) 3 + 3 + 3 +3               3 x 3                                 d)  5 x 3                5 + 5 + 5 +5
Bài 5: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay56
 • Tháng hiện tại555
 • Tổng lượt truy cập170,686
Bội giáo dục và đào tạo
Edunet
Vnedu
Quản lý nhà trường
Kết nối trường học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây