Bài tập môn toán lớp 1 đợt 2

Thứ ba - 24/03/2020 20:49
Bài tập môn  toán lớp 1 đợt 2
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?
A. 1 chục và 2 đơn vị
B. 2 chục và 2 đơn vị
C. 2 chục và 0 đơn vị
b) Số mười bảy được viết là:
A. 17                              B. 71                              C. 07
c) Số 14 đọc là:
A. Một bốn                     B. Mười bốn                   C. Bốn một
d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. <                                B. >                                C. =
e) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:
A. 14                              B. 12                              C. 10
g) Các số 9, 10 , 16 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 16 , 10 , 9                   B. 9 , 16 , 10                   C. 9 , 10 , 16
h) Số lớn nhất là số:
A. 7                                B. 20                              C. 19
i) Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 10                              B. 12                              C. 14

Bài 2. Điền số hoặc chữ vào chỗ chấm:
- Các số 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đều là số có ........... chữ số.
- Số 10, 20 là hai số tròn ..............
- Số 14 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 15 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 19 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 20 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số lớn nhất có một chữ số là ........Bài 3. Tính:
a) 11 + 5 = .......              10 + 8 = ........                 16 + 3 = .......
    4 + 12 = .......               7 +10 = ........                  6 + 11 = .......

    2 + 3 = …                   7 + 1 = ……                   0 + 6 = …..
    12 + 3 = …                 17 + 1 = …                     6 + 10 = …..
    8 – 3 = …                    9 – 6 = …                       5 – 4 = ……
    18 – 3 = …                  19 – 6 = ….                    15 – 4 = …b) 10 + 4 + 2 = ......         13 + 4 + 1 = ......             4 + 5 + 10 = .......
    18 – 8 – 3 = ......          18 – 4 – 4 = ......              10 – 6 + 13 = ......
    1 + 2 + 3 = ……          5 + 2 + 1 = …                 3 + 4 + 2 = …
    11 + 2 + 3 = …            15 + 2 + 1 = …               13 + 4 + 2 = …
    9 – 5 – 4 = …              8 – 2 – 1 = …                  5 – 0 – 3 = …
   19 – 5 – 4 = …             18 – 2 – 1 = …                15 – 0 – 3 = …
    9 – 5 + 4 = …              5 + 2 – 1 = …                 3 + 4 – 2 = …
   19 – 5 + 4 = …             15 + 2 – 1 = …                13 + 4 – 2 = …Bài 4.
Khoanh tròn vào số lớn nhất:
a) 11, 8, 19, 15, 20, 17                        b) 16, 9, 14, 18, 10, 13

Khoanh tròn vào số bé nhất:
a) 10, 16, 20, 9, 14, 11                        b) 12, 11, 17, 10, 15, 18Bài 5.
a) Viết phép tính thích hợp:
Lâm có : 12 bút màu
Chị cho thêm Lâm: 3 bút màu
Lâm có tất cả : ... bút màu?
                  
         


b) Viết tiếp câu trả lời:
Nam có 10 cái kẹo, cô giáo cho nam 4 cái kẹo, mẹ cho Nam 5 cái kẹo. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời: Nam có tất cả .........................................................Bài 6. Số ?
a) Số liền sau của 9 là ..... b) Số liền trước của 10 là....
Số liền sau của 12 là ..... Số liền trước của 13 là....
Số liền sau của 19 là ..... Số liền trước của 20 là....
Số liền sau của 15 là ..... Số liền trước của 16 là....Bài 7. Đặt tính rồi tính:
12 + 3          16 – 6          17 + 0          19 – 5          4 + 6            15 – 0
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........


Bài 8. Đặt tính rồi tính:
12 + 3                   10 + 9                   19 + 0                   19 – 5         

..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
16 – 4                   14 + 4                   17 – 2                   18 - 6
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         


Bài 9. Viết phép tính thích hợp:
  a)      Hằng có : 18 quả me
           Hằng cho em : 6 quả me
           Hằng còn lại : ... quả me?
         


   b)    Mẹ có 1 chục cái bát
          Mẹ mua thêm 6 cái bát
        Có tất cả:…….cái bát ?
         

Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ ….:
10 – …. = 7                    9 – …. = 4             …. + 3 = 7            7 – …. = 0

10 + … = 18                   16 – … = 13          14 + 5 = …           19 – 3 – … = 11   
.... + 3 = 17                     19 – 3 = …            … – 5 = 12           15 + … – 8 = 10


Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:
1 chục = 10 đơn vị ….                                 1 đơn vị = 1 chục …..
10 đơn vị = 1 chục ….                                 10 đơn vị > 1 chục ….
16 – 6 + 5 = 16…….                                   14 > 10 + 3…….
6 + 11 – 7 =10 …….                                    19 < 10 + 9…….


Bài 12. Viết tiếp vào chỗ chấm:
+ Số 18 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số 13 gồm … đơn vị và … chục.
+ Số 16 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số …. gồm 2 chục và 0 đơn vị.
+ Số 10 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số liền trước số 20 là …
+ Số liền sau số 10 là …
+ Số liền trước số 17 là …


Bài 13. Số?
   Hình vẽ bên có .... hình tam giác; Có ... hình vuông.

Bài 14: Hình bên có mấy hình vuông?
         Có .... hình vuông.

Bài 15: Điền số vào ô trống:
           □ + 5 = 2 + 5              10 +  = 2 + 8
                         7 -  = 0                    7 - 5 = 

Bài 16:
a) Có: 8 con chim
Bay đi: 3 con chim
Còn lại: ... con chim?
         
b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:
         

Bài 17: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:


Bài 18: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?
Có ... tam giác                  Có... hình vuông
Câu 19:
Xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………….

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9
a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………
b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. …………………………….

Câu 20:

Hình vẽ bên có:
- Có………hình vuông
- Có………hình tam giác.

Câu 21: Số?


Bài 22: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 23: Viết phép tính thích hợp 
a. Có: 9 quả bóng.
Cho: 3 quả bóng.
Còn lại: …quả bóng?

b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 
c. Có : 10 que tính

Cho: 2 que tính
Còn lại .....que tính ?


d. Tháng trước Hà : 5 điểm 10
    Tháng này Hà: 11 điểm 10
    Cả hai tháng Hà :….. điểm 10 ?


e. Có : 1 chục quyển vở
    Thưởng :5 quyển vở
    Có tất cả:….. quyển vở?


g. Huệ có :2 chục bút chì
Mua thêm: 5 bút chì
Huệ có tất cả:….bút chì?


Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?
A. 1 chục và 2 đơn vị
B. 2 chục và 2 đơn vị
C. 2 chục và 0 đơn vị
b) Số mười bảy được viết là:
A. 17                              B. 71                              C. 07
c) Số 14 đọc là:
A. Một bốn                     B. Mười bốn                   C. Bốn một
d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. <                                B. >                                C. =
e) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:
A. 14                              B. 12                              C. 10
g) Các số 9, 10 , 16 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 16 , 10 , 9                   B. 9 , 16 , 10                   C. 9 , 10 , 16
h) Số lớn nhất là số:
A. 7                                B. 20                              C. 19
i) Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 10                              B. 12                              C. 14

Bài 2. Điền số hoặc chữ vào chỗ chấm:
- Các số 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đều là số có ........... chữ số.
- Số 10, 20 là hai số tròn ..............
- Số 14 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 15 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 19 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số 20 gồm ....... chục và ........ đơn vị.
- Số lớn nhất có một chữ số là ........Bài 3. Tính:
a) 11 + 5 = .......              10 + 8 = ........                 16 + 3 = .......
    4 + 12 = .......               7 +10 = ........                  6 + 11 = .......

    2 + 3 = …                   7 + 1 = ……                   0 + 6 = …..
    12 + 3 = …                 17 + 1 = …                     6 + 10 = …..
    8 – 3 = …                    9 – 6 = …                       5 – 4 = ……
    18 – 3 = …                  19 – 6 = ….                    15 – 4 = …b) 10 + 4 + 2 = ......         13 + 4 + 1 = ......             4 + 5 + 10 = .......
    18 – 8 – 3 = ......          18 – 4 – 4 = ......              10 – 6 + 13 = ......
    1 + 2 + 3 = ……          5 + 2 + 1 = …                 3 + 4 + 2 = …
    11 + 2 + 3 = …            15 + 2 + 1 = …               13 + 4 + 2 = …
    9 – 5 – 4 = …              8 – 2 – 1 = …                  5 – 0 – 3 = …
   19 – 5 – 4 = …             18 – 2 – 1 = …                15 – 0 – 3 = …
    9 – 5 + 4 = …              5 + 2 – 1 = …                 3 + 4 – 2 = …
   19 – 5 + 4 = …             15 + 2 – 1 = …                13 + 4 – 2 = …Bài 4.
Khoanh tròn vào số lớn nhất:
a) 11, 8, 19, 15, 20, 17                        b) 16, 9, 14, 18, 10, 13

Khoanh tròn vào số bé nhất:
a) 10, 16, 20, 9, 14, 11                        b) 12, 11, 17, 10, 15, 18Bài 5.
a) Viết phép tính thích hợp:
Lâm có : 12 bút màu
Chị cho thêm Lâm: 3 bút màu
Lâm có tất cả : ... bút màu?
                  
         


b) Viết tiếp câu trả lời:
Nam có 10 cái kẹo, cô giáo cho nam 4 cái kẹo, mẹ cho Nam 5 cái kẹo. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời: Nam có tất cả .........................................................Bài 6. Số ?
a) Số liền sau của 9 là ..... b) Số liền trước của 10 là....
Số liền sau của 12 là ..... Số liền trước của 13 là....
Số liền sau của 19 là ..... Số liền trước của 20 là....
Số liền sau của 15 là ..... Số liền trước của 16 là....Bài 7. Đặt tính rồi tính:
12 + 3          16 – 6          17 + 0          19 – 5          4 + 6            15 – 0
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........
..........          ..........          ..........          ..........          ..........          .........


Bài 8. Đặt tính rồi tính:
12 + 3                   10 + 9                   19 + 0                   19 – 5         

..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
16 – 4                   14 + 4                   17 – 2                   18 - 6
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         
..........                    ..........                    ..........                    ..........         


Bài 9. Viết phép tính thích hợp:
  a)      Hằng có : 18 quả me
           Hằng cho em : 6 quả me
           Hằng còn lại : ... quả me?
         


   b)    Mẹ có 1 chục cái bát
          Mẹ mua thêm 6 cái bát
        Có tất cả:…….cái bát ?
         

Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ ….:
10 – …. = 7                    9 – …. = 4             …. + 3 = 7            7 – …. = 0

10 + … = 18                   16 – … = 13          14 + 5 = …           19 – 3 – … = 11   
.... + 3 = 17                     19 – 3 = …            … – 5 = 12           15 + … – 8 = 10


Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:
1 chục = 10 đơn vị ….                                 1 đơn vị = 1 chục …..
10 đơn vị = 1 chục ….                                 10 đơn vị > 1 chục ….
16 – 6 + 5 = 16…….                                   14 > 10 + 3…….
6 + 11 – 7 =10 …….                                    19 < 10 + 9…….


Bài 12. Viết tiếp vào chỗ chấm:
+ Số 18 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số 13 gồm … đơn vị và … chục.
+ Số 16 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số …. gồm 2 chục và 0 đơn vị.
+ Số 10 gồm … chục và … đơn vị.
+ Số liền trước số 20 là …
+ Số liền sau số 10 là …
+ Số liền trước số 17 là …


Bài 13. Số?
   Hình vẽ bên có .... hình tam giác; Có ... hình vuông.

Bài 14: Hình bên có mấy hình vuông?
         Có .... hình vuông.

Bài 15: Điền số vào ô trống:
           □ + 5 = 2 + 5              10 +  = 2 + 8
                         7 -  = 0                    7 - 5 = 

Bài 16:
a) Có: 8 con chim
Bay đi: 3 con chim
Còn lại: ... con chim?
         
b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:
         

Bài 17: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:


Bài 18: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?
Có ... tam giác                  Có... hình vuông
Câu 19:
Xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………….

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9
a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………
b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. …………………………….

Câu 20:

Hình vẽ bên có:
- Có………hình vuông
- Có………hình tam giác.

Câu 21: Số?


Bài 22: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 23: Viết phép tính thích hợp 
a. Có: 9 quả bóng.
Cho: 3 quả bóng.
Còn lại: …quả bóng?

b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 
c. Có : 10 que tính

Cho: 2 que tính
Còn lại .....que tính ?


d. Tháng trước Hà : 5 điểm 10
    Tháng này Hà: 11 điểm 10
    Cả hai tháng Hà :….. điểm 10 ?


e. Có : 1 chục quyển vở
    Thưởng :5 quyển vở
    Có tất cả:….. quyển vở?


g. Huệ có :2 chục bút chì
Mua thêm: 5 bút chì
Huệ có tất cả:….bút chì?


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn website của trường cập nhật các thông tin gì nhất?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay19
  • Tháng hiện tại120
  • Tổng lượt truy cập144,705
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây